இளங்கலை படிப்பு
• 5 ஆண்டு – பி.ஏ., எல்.எல்.பி., பட்டப் படிப்பு
• 3 ஆண்டு – எல்.எல்.பி., பட்ட படிப்பு
முதுகலை படிப்பு
• 2 – ஆண்டு முழு நேர எல்.எல்.எம்., பட்டப்படிப்பு