முதல்வர் 

முனைவர்.ம.இராஜேஸ்வரன், M.L., Ph.D.

இணைப்பேராசிரியர்
முனைவர்.ச.முருகேசன், M.L., Ph.D.

உதவிப்பேராசிரியர்;

 1. திரு. சே.இன்பசேகரன், B.A.,LL.M.,
 2. செல்வி.எஸ்.ஆர்.சந்தியா, M.A., M.L.,
 3. திருமதி.மூ.நிர்மலா, B.Com., M.L.,
 4. திரு.ரா.இராஜ்யவர்த்தனன்,LL.M.,
 5. செல்வி.கு.கௌரி,B.Sc., M.A., M.L.,
 6. திருமதி.அ.சிந்துஜா, M.L.,
 7. திருமதி.ரா.புஷ்பவள்ளி, M.A., M.L.,
 8. திருமதி.சீ.ரேணுகா, M.A., M.L.,
 9. செல்வி.த.பிரியங்கா, M.L.,
 10. திருமதி.ம.ஜெயசூர்யா, M.L.,
 11. முனைவர்.சு.ஆர்த்திபிரியா, M.L.,
 12. திரு.அ.முகமது இப்ராஹிம், M.L.,
 13. திருமதி.கு.சாந்தஷீலா, M.A., M.L.,
 14. செல்வி.நா.ஹேமலதா, M.A., M.L.,
 15. முனைவர்.இரா.ராஜா, M.L., Ph.D.
 16. திருமதி.கு.ஜெயஷீலா, M.L.,
 17. திரு.த.முருகேஷ், B.Sc.,M.L.,
 18. முனைவர்.கி.சுகுமாரன்M.A., M.P.E.S.,M.Phil.,PGDSM, Ph.D.
 19. முனைவர்.ந.சுரேஷ், M.Com, M.L.I.Sc., M.Phil.,

உடற்கல்வி இயக்குனர்

முனைவர்.கி.சுகுமாரன்M.A., M.P.E.S.,M.Phil.,PGDSM, Ph.D.

நூலகர் 

முனைவர்.ந.சுரேஷ், M.Com, M.L.I.Sc., M.Phil.,